Skeniranje osebne izkaznice v banki

23. 8. 2022

Informacijski pooblaščenec je prejel zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko banke kopirajo in skenirajo osebno izkaznico komitenta. Po zamenjavi osebne izkaznice je vaša banka ob osebnem obisku v poslovanici ažurirala oziroma spremenila podatke v njihovi evidenci, potem pa so hoteli vašo osebno izkaznico še skenirati. Razumete potrebo po identifikaciji, ne zdi pa se vam prav, da se dokument skenira.

Podaje svoje neobvezujoče mnenje:

Po mnenju IP je dopustno, da banka, ob obisku komitenta v poslovalnici in ažuriranju osebnih podatkov, tudi skenira komitentovo (novo) osebno izkaznico za potrebe elektronske hrambe.

O b r a z l o ž i t e v:

V izhodišču se strinjamo z vašim pomislekom, saj gre pri kopiranju in skeniranju za večji poseg v zasebnost kot zgolj pri vpogledu v osebno izkaznico. Poleg tega je res tudi to, da so osebni podatki na osebni izkaznici zaradi skeniranja in elektronske hrambe bolj izpostavljeni tveganju za varnostne dogodke.

Toda Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk) v drugem odstavku 4. člena določa, da lahko osebno izkaznico poleg njenega imetnika kopirajo notarji in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo potrebujejo za dokazovanje istovetnosti državljana. Med omenjene finančne družbe spadajo tudi banke. Glede na citirano določbo ZOIzk je torej podana izrecna zakonska podlaga, ki bankam dopušča ne le izvedbo identifikacije z vpogledom v osebno izkaznico, temveč tudi njeno kopiranje.

Da je poleg klasičnega fotokopiranja dopustno tudi skeniranje izhaja:

-      iz dejstva, da je stari ZOIzk pred sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1A) iz leta 2021 v sedmem odstavku 4. člena izrecno prepovedoval hrambo osebne izkaznice v elektronski obliki; omenjena novela zakona pa je to prepoved ukinila. Ker torej 4. člen ZOIzk ne vsebuje več prepovedi hrambe v elektronski obliki, je njeno skeniranje (kot elektronsko reproduciranje) dopustno;

-      iz dejstva, da kopiranje iz drugega odstavka 4. člena ZOIzk pomeni kakršnokoli reproduciranje, kamor ne spada le strojno fotokopiranje, pač pa tudi digitalno reproduciranje;

-      posredno iz drugega odstavka 32. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) po katerem banka v okviru ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke lahko dobi zahtevane podatke o stranki tudi iz kopije uradnega osebnega dokumenta, ki jo te osebe pošljejo zavezancu v papirnati ali digitalni obliki.

Dodajamo še:

-      da bi vam morala banka, zlasti če ste ta problem izpostavili, pojasniti vse pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, kar vključuje tudi pojasnila o pravnih podlagah za obdelavo osebnih podatkov oziroma dokumentov;

-      da zgornje mnenje o dopustnosti skeniranja ne velja za potni list;

-      da lahko na naši spetni strani (s pomočjo iskalnika po mnenjih) najdete več mnenj, ki se nanašajo na kopiranje osebne izkaznice in preverjanje identitete v bankah, na primer mnenja št. 07121-1/2022/695, št. 07121-1/2021/2573, št. 07121-1/2021/685 in št. 07121-1/2020/198.

Celotno mnenje lahko preberete TUKAJ

Nazaj