Mnenja in smernice

12. 6. 2018

Smernice za opredelitev vodilnega nadzornega organa

Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29 Direktive 95/46/EC (v nadaljevanju: delovna skupina) je 16. decembra 2016 sprejela, dne 5. aprila 2017 pa zadnjič revidirala smernice za opredelitev vodilnega nadzornega organa v primerih čezmejne obdelave osebnih podatkov. Smernice delovne skupine bodo v pomoč tako upravljavcem kot obdelovalcem ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 6. 2018

Smernice o pooblaščenih osebah za varstvo podatkov

Uredba 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: uredba) predvideva nov mehanizem za varstvo osebnih podatkov – pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (angl. Data ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 6. 2018

Mnenje Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 o prenosljivosti podatkov

Uredba v 20. členu prinaša novo pravico, t.i. pravico do prenosljivosti podatkov („right to data portability“), ki je z njo tesno povezana, a se vseeno razlikuje od pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki je že dobro uveljavljena pravica po Direktivi 95/46 in nacionalnih zakonih o varstvu ...
Samo za aktivne naročnike: