Inšpekcijski nadzor na področju varstva osebnih podatkov

26. 9. 2022

O Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije

Avtor: Anže Novak
Informacijski pooblaščenec je samostojen in neodvisen državni organ s pristojnostmi na področju dveh z Ustavo Republike Slovenije zavarovanih temeljnih človekovih pravic, pravice dostopa do informacij javnega značaja in pravice do varstva osebnih podatkov. Na področju varstva osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec že od svoje ustanovitve konec leta 2005 opravlja naloge državnega ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 9. 2022

Zakonodajni okvir

Pravica do varstva osebnih podatkov je kot temeljna človekova pravica priznana v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (ESČP), kot takšna pa je tudi opredeljena v 8. členu Listine EU o temeljnih pravicah in 38. členu Ustave RS.
Samo za aktivne naročnike:
26. 9. 2022

Naloge Informacijskega pooblaščenca

Avtor: Anže Novak
Informacijski pooblaščenec ima na področju varstva osebnih podatkov široko razvejane pristojnosti oziroma naloge, ki izvirajo iz predpisov iz različnih pravnih področij. Segajo od preventivnih in svetovalnih nalog na vseh nivojih odločanja (npr. mnenja in pripombe na predpise, posvetovalna mnenja v postopku izvedbe ocen učinkov, izdajanje mnenj na konkretna vprašanja in ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 9. 2022

Pooblastila državnih nadzornikov

Avtor: Anže Novak
Pojem »pooblastila« (npr. inšpekcijska pooblastila ali »nadzorna pooblastila«) razumemo predvsem v smislu t.i. preiskovalnih pooblastil, s katerimi je mogoče ugotoviti resnično dejansko stanje zadeve. Gre za zakonske pristojnosti inšpektorjev ali nadzornikov, da pregledajo in pridobijo kopije (pogodb, listin, poslovnih knjig, korespondence itd.), vstopijo v prostore, pregledajo naprave in (računalniško ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 9. 2022

Ukrepi za zagotovitev zakonitega stanja

Avtor: Anže Novak
Po izvedbi preiskave, ko se ugotovi dejansko stanje, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov presodi, ali ravnanje zavezanca pomeni kršitev predpisov in lahko naloži odpravo ugotovljenih nepravilnosti ter vzpostavitev zakonitega stanja. V skladu z ZIN in ZVOP-1 so to inšpekcijski ukrepi (ZVOP-2 uporablja izraz »nazorni ukrepi«), Splošna uredba pa uporablja ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 9. 2022

Tipi postopkov

Avtor: Anže Novak
Glede pravic posameznikov po Splošni uredbi (pravica dostop ali seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, člen 15 Splošne uredbe; pravica do popravka, člen 16 Splošne uredbe; pravica do izbrisa ali pozabe, člen 17 Splošne uredbe; pravica do omejitve obdelave, člen 18 Splošne uredbe; pravica do prenosljivosti, člen 20 Splošne uredbe; pravica ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 9. 2022

Stranke in drugi udeleženci postopkov pred Informacijskim pooblaščencem

Avtor: Anže Novak
Inšpekcijski postopekZavezanec v inšpekcijskem postopku zavzema položaj stranke upravnega postopka, zato mu pripadajo tudi vse pravice, ki pripadajo stranki upravnega postopka (pravica do obveščenosti in izjave, vrnitev v prejšnje stanje itd.).Prijavitelj v inšpekcijskem postopku tipično ne sodeluje kot stranka. Prijavitelj ima zgolj vlogo »informatorja«, torej osebe, ki je ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 9. 2022

Kako potekajo postopki pred Informacijskim pooblaščencem v praksi

Avtor: Anže Novak
INŠPEKCIJSKI NADZORV praksi se postopek inšpekcijskega nadzora običajno začne na podlagi prijave, lahko pa tudi brez prijave, na podlagi informacij v medijih ali načrta inšpekcijskih nadzorov.Ko državni nadzornik prejme prijavo najprej preuči in ugotovi, ali iz prijave izhaja verjetnost kršitve pravil varstva osebnih podatkov. Če ugotovi, da prijavljeno ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 9. 2022

Kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor?

Avtor: Anže Novak
Zavezanec, ki želi biti pripravljen na morebitni inšpekcijski pregled, mora imeti:ustrezno dokumentacijo,ozaveščene in usposobljene zaposlene,urejene in dokumentirane postopke ravnanja s podatki in zagotavljanja njihove varnosti.Pri samem izvajanju nadzora mora tvorno sodelovati, ne ovirati postopka, zagotoviti jasna in celovita pojasnila in ljudi, ki jih lahko podajo, ter ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 9. 2022

Preglednica obveznosti s področja inšpekcijskega nadzora

Opomba: Preglednica je dostopna na zavihku Vzorci in dokumentacija pod Varstvo osebnih podatkov: Inšpekcijski nadzorTUKAJ: https://www.e-vop.si/vsebine/vzorci-dokumentacija/varstvo-osebnih-podatkov/
Samo za aktivne naročnike: